تخصص علوم و تكنولوجيا – ولاية برج بو عريريج

المدارس التحضيرية علوم و تقنيات
علوم و تقنيات

عروض التكوين ليسانس ماستر علوم و تقنيات ولاية برج بو عريريج

A- Licence :
– Génie des procédés
– Génie civil
– Communication
– Informatique industrielle
– Electromécanique
– Automatique
– Eléctrotéchnique
– Mécanique énergétique
– Conception  des systèmes électroniques

B- Master :
– Génie des procédés et environnement
– Télécommunications
– Informatique industrielle
– Génie civil