ليسانس ماستر آداب و لغة إسبانية جامعة مستغانم

كلية الآداب و اللغات جامعة سطيف
كلية الآداب و اللغات جامعة سطيف

ليسانس ماستر تخصص آداب و لغة إسبانية جامعة مستغانم

Licence:

  • Langue, littérature et civilisation hispaniques (A)
  • Didactique de l’espagnol et ingénierie pédagogique (A)

Master:

  • Littérature et civilisation espagnoles (A)
  • Didactique de l’espagnol langue étrangère (A)